#cbc1a8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cbc1a8由79.61%红色,75.69%绿色和65.88%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为193,蓝色值为168。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,4.93%品红色,17.24%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 79.6
  • G 75.7
  • B 65.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 4.9
  • Y 17.2
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#cbc1a8 颜色转换

#cbc1a8十进制的RGB值为R:203, G:193, B:168。 CMYK值为C:0.0, M:4.927, Y: 17.242, K: 20.392

RGB 203, 193, 168
百分比 79.61%, 75.69%, 65.88%
十六进制 cbc1a8
十进制 13353384
二进制 11001011,11000001,10101000
CMYK 0.0, 4.927, 17.242, 20.392
CMYK百分比 0%, 5%, 17%, 20%
CMY 0.204, 0.243, 0.341
CMY百分比 20%, 24%, 34%
HSL 42.86°, 25.18, 72.75
HSV (or HSB) 42.86°, 17.241, 79.61
XYZ 50.765, 53.664, 44.728
xyY 0.34, 0.36, 53.664
CIE-LAB 78.265, -0.64, 13.853
CIE-LUV 78.265, 7.419, 19.905
CIE-LCH/LCHab 78.265, 13.868, 92.645
CIE-LUV/LCHuv 78.265, 21.243, 69.558
Hunter-Lab 73.256, -4.499, 15.079
YIQ 193.14, 13.9915, -5.665
YUV 193.14, -12.36937, 8.65025
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#cbc1a8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cbc1a8 相似颜色

相似颜色

#cbc1a8 色度/色彩

至黑
至白

#cbc1a8 色调

色调变化

#cbc1a8 HTML/CSS代码

#cbc1a8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cbc1a8.

<span style="color:#cbc1a8;">文本</span>
#cbc1a8 背景颜色

此段背景颜色为 #cbc1a8.

<p style="background-color:#cbc1a8;">文本</p>
#cbc1a8 边框颜色

这个边框颜色为 #cbc1a8.

<div style="border:1px solid #cbc1a8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cbc1a8;}
.background {background-color:#cbc1a8;}
.border {border:1px solid #cbc1a8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉