#cbc3bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cbc3bb由79.61%红色,76.47%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为195,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,3.94%品红色,7.88%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 79.6
  • G 76.5
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 3.9
  • Y 7.9
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#cbc3bb 颜色转换

#cbc3bb十进制的RGB值为R:203, G:195, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:3.941, Y: 7.882, K: 20.392

RGB 203, 195, 187
百分比 79.61%, 76.47%, 73.33%
十六进制 cbc3bb
十进制 13353915
二进制 11001011,11000011,10111011
CMYK 0.0, 3.941, 7.882, 20.392
CMYK百分比 0%, 4%, 8%, 20%
CMY 0.204, 0.235, 0.267
CMY百分比 20%, 24%, 27%
HSL 30.0°, 13.33, 76.47
HSV (or HSB) 30.0°, 7.882, 79.61
XYZ 53.112, 55.315, 54.89
xyY 0.325, 0.339, 55.315
CIE-LAB 79.223, 1.391, 5.003
CIE-LUV 79.223, 5.121, 7.129
CIE-LCH/LCHab 79.223, 5.192, 74.458
CIE-LUV/LCHuv 79.223, 8.778, 54.307
Hunter-Lab 74.374, -2.684, 8.304
YIQ 196.48, 7.3376, -0.7976
YUV 196.48, -4.66309, 5.72008
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cbc3bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cbc3bb 相似颜色

相似颜色

#cbc3bb 色度/色彩

至黑
至白

#cbc3bb 色调

色调变化

#cbc3bb HTML/CSS代码

#cbc3bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cbc3bb.

<span style="color:#cbc3bb;">文本</span>
#cbc3bb 背景颜色

此段背景颜色为 #cbc3bb.

<p style="background-color:#cbc3bb;">文本</p>
#cbc3bb 边框颜色

这个边框颜色为 #cbc3bb.

<div style="border:1px solid #cbc3bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cbc3bb;}
.background {background-color:#cbc3bb;}
.border {border:1px solid #cbc3bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉