#cbc6e4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cbc6e4由79.61%红色,77.65%绿色和89.41%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为198,蓝色值为228。在CMKY色彩空间中,他由10.96%青色,13.16%品红色,0.0%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 79.6
  • G 77.6
  • B 89.4
  RGB 百分比
  • C 11.0
  • M 13.2
  • Y 0.0
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#cbc6e4 颜色转换

#cbc6e4十进制的RGB值为R:203, G:198, B:228。 CMYK值为C:10.965, M:13.158, Y: 0.0, K: 10.588

RGB 203, 198, 228
百分比 79.61%, 77.65%, 89.41%
十六进制 cbc6e4
十进制 13354724
二进制 11001011,11000110,11100100
CMYK 10.965, 13.158, 0.0, 10.588
CMYK百分比 11%, 13%, 0%, 11%
CMY 0.204, 0.224, 0.106
CMY百分比 20%, 22%, 11%
HSL 250.0°, 35.71, 83.53
HSV (or HSB) 250.0°, 13.158, 89.41
XYZ 58.824, 58.686, 81.623
xyY 0.295, 0.295, 58.686
CIE-LAB 81.119, 7.482, -14.237
CIE-LUV 81.119, 0.941, -23.45
CIE-LCH/LCHab 81.119, 16.084, 297.723
CIE-LUV/LCHuv 81.119, 23.469, 272.298
Hunter-Lab 76.607, 3.002, -9.548
YIQ 202.915, -6.6595, 10.3935
YUV 202.915, 12.34633, 0.0747
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cbc6e4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cbc6e4 相似颜色

相似颜色

#cbc6e4 色度/色彩

至黑
至白

#cbc6e4 色调

色调变化

#cbc6e4 HTML/CSS代码

#cbc6e4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cbc6e4.

<span style="color:#cbc6e4;">文本</span>
#cbc6e4 背景颜色

此段背景颜色为 #cbc6e4.

<p style="background-color:#cbc6e4;">文本</p>
#cbc6e4 边框颜色

这个边框颜色为 #cbc6e4.

<div style="border:1px solid #cbc6e4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cbc6e4;}
.background {background-color:#cbc6e4;}
.border {border:1px solid #cbc6e4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉