#cbc9cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cbc9cb由79.61%红色,78.82%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为201,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.98%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 79.6
  • G 78.8
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 1.0
  • Y 0.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#cbc9cb 颜色转换

#cbc9cb十进制的RGB值为R:203, G:201, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:0.985, Y: 0.0, K: 20.392

RGB 203, 201, 203
百分比 79.61%, 78.82%, 79.61%
十六进制 cbc9cb
十进制 13355467
二进制 11001011,11001001,11001011
CMYK 0.0, 0.985, 0.0, 20.392
CMYK百分比 0%, 1%, 0%, 20%
CMY 0.204, 0.212, 0.204
CMY百分比 20%, 21%, 20%
HSL 300.0°, 1.89, 79.22
HSV (or HSB) 300.0°, 0.985, 79.61
XYZ 56.293, 58.782, 64.877
xyY 0.313, 0.327, 58.782
CIE-LAB 81.172, 1.053, -0.759
CIE-LUV 81.172, 1.013, -1.328
CIE-LCH/LCHab 81.172, 1.298, 324.227
CIE-LUV/LCHuv 81.172, 1.67, 307.355
Hunter-Lab 76.669, -3.111, 3.498
YIQ 201.826, 0.5492, 1.0454
YUV 201.826, 0.57975, 1.02998
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cbc9cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cbc9cb 相似颜色

相似颜色

#cbc9cb 色度/色彩

至黑
至白

#cbc9cb 色调

色调变化

#cbc9cb HTML/CSS代码

#cbc9cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cbc9cb.

<span style="color:#cbc9cb;">文本</span>
#cbc9cb 背景颜色

此段背景颜色为 #cbc9cb.

<p style="background-color:#cbc9cb;">文本</p>
#cbc9cb 边框颜色

这个边框颜色为 #cbc9cb.

<div style="border:1px solid #cbc9cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cbc9cb;}
.background {background-color:#cbc9cb;}
.border {border:1px solid #cbc9cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉