#cbcac9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cbcac9由79.61%红色,79.22%绿色和78.82%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为202,蓝色值为201。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.49%品红色,0.98%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 79.6
  • G 79.2
  • B 78.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.5
  • Y 1.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#cbcac9 颜色转换

#cbcac9十进制的RGB值为R:203, G:202, B:201。 CMYK值为C:0.0, M:0.492, Y: 0.985, K: 20.392

RGB 203, 202, 201
百分比 79.61%, 79.22%, 78.82%
十六进制 cbcac9
十进制 13355721
二进制 11001011,11001010,11001001
CMYK 0.0, 0.492, 0.985, 20.392
CMYK百分比 0%, 0%, 1%, 20%
CMY 0.204, 0.208, 0.212
CMY百分比 20%, 21%, 21%
HSL 30.0°, 1.89, 79.22
HSV (or HSB) 30.0°, 0.985, 79.61
XYZ 56.29, 59.155, 63.708
xyY 0.314, 0.33, 59.155
CIE-LAB 81.377, 0.162, 0.612
CIE-LUV 81.377, 0.619, 0.89
CIE-LCH/LCHab 81.377, 0.633, 75.171
CIE-LUV/LCHuv 81.377, 1.084, 55.196
Hunter-Lab 76.912, -3.957, 4.727
YIQ 202.185, 0.9172, -0.0997
YUV 202.185, -0.58111, 0.71501
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cbcac9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cbcac9 相似颜色

相似颜色

#cbcac9 色度/色彩

至黑
至白

#cbcac9 色调

色调变化

#cbcac9 HTML/CSS代码

#cbcac9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cbcac9.

<span style="color:#cbcac9;">文本</span>
#cbcac9 背景颜色

此段背景颜色为 #cbcac9.

<p style="background-color:#cbcac9;">文本</p>
#cbcac9 边框颜色

这个边框颜色为 #cbcac9.

<div style="border:1px solid #cbcac9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cbcac9;}
.background {background-color:#cbcac9;}
.border {border:1px solid #cbcac9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉