#cc5cdd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cc5cdd由80.0%红色,36.08%绿色和86.67%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为92,蓝色值为221。在CMKY色彩空间中,他由7.69%青色,58.37%品红色,0.0%黄色和13.33%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 80.0
  • G 36.1
  • B 86.7
  RGB 百分比
  • C 7.7
  • M 58.4
  • Y 0.0
  • K 13.3
  CMYK 百分比

#cc5cdd 颜色转换

#cc5cdd十进制的RGB值为R:204, G:92, B:221。 CMYK值为C:7.693, M:58.372, Y: 0.0, K: 13.333

RGB 204, 92, 221
百分比 80.0%, 36.08%, 86.67%
十六进制 cc5cdd
十进制 13393117
二进制 11001100,01011100,11011101
CMYK 7.693, 58.372, 0.0, 13.333
CMYK百分比 8%, 58%, 0%, 13%
CMY 0.2, 0.639, 0.133
CMY百分比 20%, 64%, 13%
HSL 292.09°, 65.48, 61.37
HSV (or HSB) 292.09°, 58.370999999999995, 86.67
XYZ 41.779, 25.714, 71.165
xyY 0.301, 0.185, 25.714
CIE-LAB 57.764, 62.218, -46.387
CIE-LUV 57.764, 47.216, -80.568
CIE-LCH/LCHab 57.764, 77.607, 323.293
CIE-LUV/LCHuv 57.764, 93.384, 300.372
Hunter-Lab 50.709, 58.324, -47.712
YIQ 140.194, 25.2931, 63.8328
YUV 140.194, 39.76636, 55.97871
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#cc5cdd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cc5cdd 相似颜色

相似颜色

#cc5cdd 色度/色彩

至黑
至白

#cc5cdd 色调

色调变化

#cc5cdd HTML/CSS代码

#cc5cdd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cc5cdd.

<span style="color:#cc5cdd;">文本</span>
#cc5cdd 背景颜色

此段背景颜色为 #cc5cdd.

<p style="background-color:#cc5cdd;">文本</p>
#cc5cdd 边框颜色

这个边框颜色为 #cc5cdd.

<div style="border:1px solid #cc5cdd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cc5cdd;}
.background {background-color:#cc5cdd;}
.border {border:1px solid #cc5cdd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉