#cc5e8b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cc5e8b由80.0%红色,36.86%绿色和54.51%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为94,蓝色值为139。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,53.92%品红色,31.86%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6699

  • R 80.0
  • G 36.9
  • B 54.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 53.9
  • Y 31.9
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#cc5e8b 颜色转换

#cc5e8b十进制的RGB值为R:204, G:94, B:139。 CMYK值为C:0.0, M:53.921, Y: 31.863, K: 20.0

RGB 204, 94, 139
百分比 80.0%, 36.86%, 54.51%
十六进制 cc5e8b
十进制 13393547
二进制 11001100,01011110,10001011
CMYK 0.0, 53.921, 31.863, 20.0
CMYK百分比 0%, 54%, 32%, 20%
CMY 0.2, 0.631, 0.455
CMY百分比 20%, 63%, 45%
HSL 335.46°, 51.89, 58.43
HSV (or HSB) 335.46°, 53.922000000000004, 80.0
XYZ 33.565, 22.709, 27.04
xyY 0.403, 0.273, 22.709
CIE-LAB 54.772, 48.365, -3.693
CIE-LUV 54.772, 69.085, -13.858
CIE-LCH/LCHab 54.772, 48.506, 355.634
CIE-LUV/LCHuv 54.772, 70.461, 348.658
Hunter-Lab 47.654, 42.33, -0.285
YIQ 132.02, 51.0905, 37.269
YUV 132.02, 3.43664, 63.14955
网页安全色 #cc6699
颜色名称

#cc5e8b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cc5e8b 相似颜色

相似颜色

#cc5e8b 色度/色彩

至黑
至白

#cc5e8b 色调

色调变化

#cc5e8b HTML/CSS代码

#cc5e8b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cc5e8b.

<span style="color:#cc5e8b;">文本</span>
#cc5e8b 背景颜色

此段背景颜色为 #cc5e8b.

<p style="background-color:#cc5e8b;">文本</p>
#cc5e8b 边框颜色

这个边框颜色为 #cc5e8b.

<div style="border:1px solid #cc5e8b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cc5e8b;}
.background {background-color:#cc5e8b;}
.border {border:1px solid #cc5e8b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉