#cc5e8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cc5e8e由80.0%红色,36.86%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为94,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,53.92%品红色,30.39%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6699

  • R 80.0
  • G 36.9
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 53.9
  • Y 30.4
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#cc5e8e 颜色转换

#cc5e8e十进制的RGB值为R:204, G:94, B:142。 CMYK值为C:0.0, M:53.921, Y: 30.392, K: 20.0

RGB 204, 94, 142
百分比 80.0%, 36.86%, 55.69%
十六进制 cc5e8e
十进制 13393550
二进制 11001100,01011110,10001110
CMYK 0.0, 53.921, 30.392, 20.0
CMYK百分比 0%, 54%, 30%, 20%
CMY 0.2, 0.631, 0.443
CMY百分比 20%, 63%, 44%
HSL 333.82°, 51.89, 58.43
HSV (or HSB) 333.82°, 53.922000000000004, 80.0
XYZ 33.787, 22.798, 28.211
xyY 0.398, 0.269, 22.798
CIE-LAB 54.864, 48.746, -5.322
CIE-LUV 54.864, 68.264, -16.164
CIE-LCH/LCHab 54.864, 49.035, 353.77
CIE-LUV/LCHuv 54.864, 70.152, 346.678
Hunter-Lab 47.748, 42.752, -1.607
YIQ 132.362, 50.1266, 38.2026
YUV 132.362, 4.74464, 62.84952
网页安全色 #cc6699
颜色名称

#cc5e8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cc5e8e 相似颜色

相似颜色

#cc5e8e 色度/色彩

至黑
至白

#cc5e8e 色调

色调变化

#cc5e8e HTML/CSS代码

#cc5e8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cc5e8e.

<span style="color:#cc5e8e;">文本</span>
#cc5e8e 背景颜色

此段背景颜色为 #cc5e8e.

<p style="background-color:#cc5e8e;">文本</p>
#cc5e8e 边框颜色

这个边框颜色为 #cc5e8e.

<div style="border:1px solid #cc5e8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cc5e8e;}
.background {background-color:#cc5e8e;}
.border {border:1px solid #cc5e8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉