#cc81d1 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cc81d1由80.0%红色,50.59%绿色和81.96%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为129,蓝色值为209。在CMKY色彩空间中,他由2.39%青色,38.28%品红色,0.0%黄色和18.04%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 80.0
  • G 50.6
  • B 82.0
  RGB 百分比
  • C 2.4
  • M 38.3
  • Y 0.0
  • K 18.0
  CMYK 百分比

#cc81d1 颜色转换

#cc81d1十进制的RGB值为R:204, G:129, B:209。 CMYK值为C:2.393, M:38.278, Y: 0.0, K: 18.039

RGB 204, 129, 209
百分比 80.0%, 50.59%, 81.96%
十六进制 cc81d1
十进制 13402577
二进制 11001100,10000001,11010001
CMYK 2.393, 38.278, 0.0, 18.039
CMYK百分比 2%, 38%, 0%, 18%
CMY 0.2, 0.494, 0.18
CMY百分比 20%, 49%, 18%
HSL 296.25°, 46.51, 66.27
HSV (or HSB) 296.25°, 38.278, 81.96
XYZ 44.259, 33.143, 64.384
xyY 0.312, 0.234, 33.143
CIE-LAB 64.276, 41.53, -29.461
CIE-LUV 64.276, 36.076, -52.024
CIE-LCH/LCHab 64.276, 50.918, 324.648
CIE-LUV/LCHuv 64.276, 63.309, 304.739
Hunter-Lab 57.57, 36.483, -26.009
YIQ 160.545, 18.9885, 40.7585
YUV 160.545, 23.84654, 38.1242
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#cc81d1 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cc81d1 相似颜色

相似颜色

#cc81d1 色度/色彩

至黑
至白

#cc81d1 色调

色调变化

#cc81d1 HTML/CSS代码

#cc81d1 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cc81d1.

<span style="color:#cc81d1;">文本</span>
#cc81d1 背景颜色

此段背景颜色为 #cc81d1.

<p style="background-color:#cc81d1;">文本</p>
#cc81d1 边框颜色

这个边框颜色为 #cc81d1.

<div style="border:1px solid #cc81d1;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cc81d1;}
.background {background-color:#cc81d1;}
.border {border:1px solid #cc81d1;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉