#cc9d3e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cc9d3e由80.0%红色,61.57%绿色和24.31%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为157,蓝色值为62。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,23.04%品红色,69.61%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9933

  • R 80.0
  • G 61.6
  • B 24.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 23.0
  • Y 69.6
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#cc9d3e 颜色转换

#cc9d3e十进制的RGB值为R:204, G:157, B:62。 CMYK值为C:0.0, M:23.039, Y: 69.608, K: 20.0

RGB 204, 157, 62
百分比 80.0%, 61.57%, 24.31%
十六进制 cc9d3e
十进制 13409598
二进制 11001100,10011101,00111110
CMYK 0.0, 23.039, 69.608, 20.0
CMYK百分比 0%, 23%, 70%, 20%
CMY 0.2, 0.384, 0.757
CMY百分比 20%, 38%, 76%
HSL 40.14°, 58.2, 52.16
HSV (or HSB) 40.14°, 69.608, 80.0
XYZ 37.829, 37.301, 9.765
xyY 0.446, 0.439, 37.301
CIE-LAB 67.502, 7.865, 54.448
CIE-LUV 67.502, 38.288, 59.141
CIE-LCH/LCHab 67.502, 55.013, 81.781
CIE-LUV/LCHuv 67.502, 70.453, 57.081
Hunter-Lab 61.075, 3.68, 33.273
YIQ 160.223, 58.5308, -19.6235
YUV 160.223, -48.33354, 38.40595
网页安全色 #cc9933
颜色名称

#cc9d3e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cc9d3e 相似颜色

相似颜色

#cc9d3e 色度/色彩

至黑
至白

#cc9d3e 色调

色调变化

#cc9d3e HTML/CSS代码

#cc9d3e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cc9d3e.

<span style="color:#cc9d3e;">文本</span>
#cc9d3e 背景颜色

此段背景颜色为 #cc9d3e.

<p style="background-color:#cc9d3e;">文本</p>
#cc9d3e 边框颜色

这个边框颜色为 #cc9d3e.

<div style="border:1px solid #cc9d3e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cc9d3e;}
.background {background-color:#cc9d3e;}
.border {border:1px solid #cc9d3e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉