#ccb7bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#ccb7bb由80.0%红色,71.76%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为183,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,10.29%品红色,8.33%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 80.0
  • G 71.8
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 10.3
  • Y 8.3
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#ccb7bb 颜色转换

#ccb7bb十进制的RGB值为R:204, G:183, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:10.294, Y: 8.334, K: 20.0

RGB 204, 183, 187
百分比 80.0%, 71.76%, 73.33%
十六进制 ccb7bb
十进制 13416379
二进制 11001100,10110111,10111011
CMYK 0.0, 10.294, 8.334, 20.0
CMYK百分比 0%, 10%, 8%, 20%
CMY 0.2, 0.282, 0.267
CMY百分比 20%, 28%, 27%
HSL 348.57°, 17.07, 75.88
HSV (or HSB) 348.57°, 10.294, 80.0
XYZ 50.804, 50.293, 54.042
xyY 0.327, 0.324, 50.293
CIE-LAB 76.249, 8.154, 0.699
CIE-LUV 76.249, 12.132, -0.405
CIE-LCH/LCHab 76.249, 8.184, 4.9
CIE-LUV/LCHuv 76.249, 12.139, 358.086
Hunter-Lab 70.917, 3.768, 4.461
YIQ 189.735, 11.2287, 5.6863
YUV 189.735, -1.3439, 12.51496
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#ccb7bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#ccb7bb 相似颜色

相似颜色

#ccb7bb 色度/色彩

至黑
至白

#ccb7bb 色调

色调变化

#ccb7bb HTML/CSS代码

#ccb7bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #ccb7bb.

<span style="color:#ccb7bb;">文本</span>
#ccb7bb 背景颜色

此段背景颜色为 #ccb7bb.

<p style="background-color:#ccb7bb;">文本</p>
#ccb7bb 边框颜色

这个边框颜色为 #ccb7bb.

<div style="border:1px solid #ccb7bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#ccb7bb;}
.background {background-color:#ccb7bb;}
.border {border:1px solid #ccb7bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉