#ccbdb3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#ccbdb3由80.0%红色,74.12%绿色和70.2%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为189,蓝色值为179。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,7.35%品红色,12.26%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 80.0
  • G 74.1
  • B 70.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 7.4
  • Y 12.3
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#ccbdb3 颜色转换

#ccbdb3十进制的RGB值为R:204, G:189, B:179。 CMYK值为C:0.0, M:7.353, Y: 12.255, K: 20.0

RGB 204, 189, 179
百分比 80.0%, 74.12%, 70.2%
十六进制 ccbdb3
十进制 13417907
二进制 11001100,10111101,10110011
CMYK 0.0, 7.353, 12.255, 20.0
CMYK百分比 0%, 7%, 12%, 20%
CMY 0.2, 0.259, 0.298
CMY百分比 20%, 26%, 30%
HSL 24.0°, 19.68, 75.1
HSV (or HSB) 24.0°, 12.255, 80.0
XYZ 51.235, 52.488, 50.078
xyY 0.333, 0.341, 52.488
CIE-LAB 77.572, 3.597, 6.951
CIE-LUV 77.572, 9.503, 9.492
CIE-LCH/LCHab 77.572, 7.826, 62.641
CIE-LUV/LCHuv 77.572, 13.432, 44.967
Hunter-Lab 72.448, -0.551, 9.732
YIQ 192.345, 12.1515, 0.0605
YUV 192.345, -6.56506, 10.2251
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#ccbdb3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#ccbdb3 相似颜色

相似颜色

#ccbdb3 色度/色彩

至黑
至白

#ccbdb3 色调

色调变化

#ccbdb3 HTML/CSS代码

#ccbdb3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #ccbdb3.

<span style="color:#ccbdb3;">文本</span>
#ccbdb3 背景颜色

此段背景颜色为 #ccbdb3.

<p style="background-color:#ccbdb3;">文本</p>
#ccbdb3 边框颜色

这个边框颜色为 #ccbdb3.

<div style="border:1px solid #ccbdb3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#ccbdb3;}
.background {background-color:#ccbdb3;}
.border {border:1px solid #ccbdb3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉