#ccc09b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#ccc09b由80.0%红色,75.29%绿色和60.78%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为192,蓝色值为155。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,5.88%品红色,24.02%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 80.0
  • G 75.3
  • B 60.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 5.9
  • Y 24.0
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#ccc09b 颜色转换

#ccc09b十进制的RGB值为R:204, G:192, B:155。 CMYK值为C:0.0, M:5.883, Y: 24.02, K: 20.0

RGB 204, 192, 155
百分比 80.0%, 75.29%, 60.78%
十六进制 ccc09b
十进制 13418651
二进制 11001100,11000000,10011011
CMYK 0.0, 5.883, 24.02, 20.0
CMYK百分比 0%, 6%, 24%, 20%
CMY 0.2, 0.247, 0.392
CMY百分比 20%, 25%, 39%
HSL 45.31°, 32.45, 70.39
HSV (or HSB) 45.31°, 24.02, 80.0
XYZ 49.667, 52.904, 38.604
xyY 0.352, 0.375, 52.904
CIE-LAB 77.818, -1.66, 20.203
CIE-LUV 77.818, 9.423, 28.464
CIE-LCH/LCHab 77.818, 20.271, 94.696
CIE-LUV/LCHuv 77.818, 29.983, 71.683
Hunter-Lab 72.735, -5.398, 19.447
YIQ 191.37, 19.0389, -8.9764
YUV 191.37, -17.89564, 11.08037
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#ccc09b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#ccc09b 相似颜色

相似颜色

#ccc09b 色度/色彩

至黑
至白

#ccc09b 色调

色调变化

#ccc09b HTML/CSS代码

#ccc09b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #ccc09b.

<span style="color:#ccc09b;">文本</span>
#ccc09b 背景颜色

此段背景颜色为 #ccc09b.

<p style="background-color:#ccc09b;">文本</p>
#ccc09b 边框颜色

这个边框颜色为 #ccc09b.

<div style="border:1px solid #ccc09b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#ccc09b;}
.background {background-color:#ccc09b;}
.border {border:1px solid #ccc09b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉