#ccc0e3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#ccc0e3由80.0%红色,75.29%绿色和89.02%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为192,蓝色值为227。在CMKY色彩空间中,他由10.13%青色,15.42%品红色,0.0%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 80.0
  • G 75.3
  • B 89.0
  RGB 百分比
  • C 10.1
  • M 15.4
  • Y 0.0
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#ccc0e3 颜色转换

#ccc0e3十进制的RGB值为R:204, G:192, B:227。 CMYK值为C:10.133, M:15.419, Y: 0.0, K: 10.98

RGB 204, 192, 227
百分比 80.0%, 75.29%, 89.02%
十六进制 ccc0e3
十进制 13418723
二进制 11001100,11000000,11100011
CMYK 10.133, 15.419, 0.0, 10.98
CMYK百分比 10%, 15%, 0%, 11%
CMY 0.2, 0.247, 0.11
CMY百分比 20%, 25%, 11%
HSL 260.57°, 38.46, 82.16
HSV (or HSB) 260.57°, 15.418999999999999, 89.02
XYZ 57.614, 56.083, 80.459
xyY 0.297, 0.289, 56.083
CIE-LAB 79.661, 10.825, -15.883
CIE-LUV 79.661, 4.426, -26.582
CIE-LCH/LCHab 79.661, 19.221, 304.276
CIE-LUV/LCHuv 79.661, 26.948, 279.454
Hunter-Lab 74.888, 6.271, -11.278
YIQ 199.578, -4.0947, 13.43
YUV 199.578, 13.49636, 3.87965
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#ccc0e3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#ccc0e3 相似颜色

相似颜色

#ccc0e3 色度/色彩

至黑
至白

#ccc0e3 色调

色调变化

#ccc0e3 HTML/CSS代码

#ccc0e3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #ccc0e3.

<span style="color:#ccc0e3;">文本</span>
#ccc0e3 背景颜色

此段背景颜色为 #ccc0e3.

<p style="background-color:#ccc0e3;">文本</p>
#ccc0e3 边框颜色

这个边框颜色为 #ccc0e3.

<div style="border:1px solid #ccc0e3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#ccc0e3;}
.background {background-color:#ccc0e3;}
.border {border:1px solid #ccc0e3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉