#ccc6d0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#ccc6d0由80.0%红色,77.65%绿色和81.57%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为198,蓝色值为208。在CMKY色彩空间中,他由1.92%青色,4.81%品红色,0.0%黄色和18.43%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 80.0
  • G 77.6
  • B 81.6
  RGB 百分比
  • C 1.9
  • M 4.8
  • Y 0.0
  • K 18.4
  CMYK 百分比

#ccc6d0 颜色转换

#ccc6d0十进制的RGB值为R:204, G:198, B:208。 CMYK值为C:1.924, M:4.808, Y: 0.0, K: 18.431

RGB 204, 198, 208
百分比 80.0%, 77.65%, 81.57%
十六进制 ccc6d0
十进制 13420240
二进制 11001100,11000110,11010000
CMYK 1.924, 4.808, 0.0, 18.431
CMYK百分比 2%, 5%, 0%, 18%
CMY 0.2, 0.224, 0.184
CMY百分比 20%, 22%, 18%
HSL 276.0°, 9.62, 79.61
HSV (or HSB) 276.0°, 4.808, 81.57
XYZ 56.479, 57.78, 67.848
xyY 0.31, 0.317, 57.78
CIE-LAB 80.616, 3.91, -4.248
CIE-LUV 80.616, 2.796, -7.132
CIE-LCH/LCHab 80.616, 5.773, 312.627
CIE-LUV/LCHuv 80.616, 7.66, 291.411
Hunter-Lab 76.013, -0.394, 0.288
YIQ 200.934, 0.3624, 4.381
YUV 200.934, 3.4792, 2.6899
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#ccc6d0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#ccc6d0 相似颜色

相似颜色

#ccc6d0 色度/色彩

至黑
至白

#ccc6d0 色调

色调变化

#ccc6d0 HTML/CSS代码

#ccc6d0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #ccc6d0.

<span style="color:#ccc6d0;">文本</span>
#ccc6d0 背景颜色

此段背景颜色为 #ccc6d0.

<p style="background-color:#ccc6d0;">文本</p>
#ccc6d0 边框颜色

这个边框颜色为 #ccc6d0.

<div style="border:1px solid #ccc6d0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#ccc6d0;}
.background {background-color:#ccc6d0;}
.border {border:1px solid #ccc6d0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉