#cccc00 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cccc00由80.0%红色,80.0%绿色和0.0%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为204,蓝色值为0。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,100.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc00

  • R80.0
  • G80.0
  • B0.0
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M0.0
  • Y100.0
  • K20.0
  CMYK 百分比

#cccc00 颜色转换

#cccc00十进制的RGB值为R:204, G:204, B:0。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 100.0, K: 20.0

RGB204, 204, 0
百分比80.0%, 80.0%, 0.0%
十六进制cccc00
十进制13421568
二进制11001100,11001100,00000000
CMYK0.0, 0.0, 100.0, 20.0
CMYK百分比0%, 0%, 100%, 20%
CMY0.2, 0.2, 1.0
CMY百分比20%, 20%, 100%
HSL60.0°, 100.0, 40.0
HSV (or HSB)60.0°, 100.0, 80.0
XYZ46.495, 56.024, 8.365
xyY0.419, 0.505, 56.024
CIE-LAB79.627, -18.221, 79.854
CIE-LUV79.627, 6.311, 87.536
CIE-LCH/LCHab79.627, 81.907, 102.854
CIE-LUV/LCHuv79.627, 87.763, 85.876
Hunter-Lab74.849, -20.105, 45.769
YIQ180.744, 65.5452, -63.4848
YUV180.744, -88.94196, 20.40204
网页安全色#cccc00
颜色名称

#cccc00 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cccc00 相似颜色

相似颜色

#cccc00 色度/色彩

至黑
至白

#cccc00 色调

色调变化

#cccc00 HTML/CSS代码

#cccc00 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cccc00.

<span style="color:#cccc00;">文本</span>
#cccc00 背景颜色

此段背景颜色为 #cccc00.

<p style="background-color:#cccc00;">文本</p>
#cccc00 边框颜色

这个边框颜色为 #cccc00.

<div style="border:1px solid #cccc00;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cccc00;}
.background {background-color:#cccc00;}
.border {border:1px solid #cccc00;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉