#cccc33 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cccc33由80.0%红色,80.0%绿色和20.0%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为204,蓝色值为51。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,75.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R80.0
  • G80.0
  • B20.0
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M0.0
  • Y75.0
  • K20.0
  CMYK 百分比

#cccc33 颜色转换

#cccc33十进制的RGB值为R:204, G:204, B:51。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 75.0, K: 20.0

RGB204, 204, 51
百分比80.0%, 80.0%, 20.0%
十六进制cccc33
十进制13421619
二进制11001100,11001100,00110011
CMYK0.0, 0.0, 75.0, 20.0
CMYK百分比0%, 0%, 75%, 20%
CMY0.2, 0.2, 0.8
CMY百分比20%, 20%, 80%
HSL60.0°, 60.0, 50.0
HSV (or HSB)60.0°, 75.0, 80.0
XYZ47.092, 56.263, 11.511
xyY0.41, 0.49, 56.263
CIE-LAB79.763, -17.126, 70.54
CIE-LUV79.763, 5.887, 81.658
CIE-LCH/LCHab79.763, 72.59, 103.646
CIE-LUV/LCHuv79.763, 81.87, 85.876
Hunter-Lab75.009, -19.198, 43.407
YIQ186.558, 49.1589, -47.6136
YUV186.558, -66.70596, 15.30153
网页安全色#cccc33
颜色名称

#cccc33 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cccc33 相似颜色

相似颜色

#cccc33 色度/色彩

至黑
至白

#cccc33 色调

色调变化

#cccc33 HTML/CSS代码

#cccc33 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cccc33.

<span style="color:#cccc33;">文本</span>
#cccc33 背景颜色

此段背景颜色为 #cccc33.

<p style="background-color:#cccc33;">文本</p>
#cccc33 边框颜色

这个边框颜色为 #cccc33.

<div style="border:1px solid #cccc33;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cccc33;}
.background {background-color:#cccc33;}
.border {border:1px solid #cccc33;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉