#cccc66 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cccc66由80.0%红色,80.0%绿色和40.0%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为204,蓝色值为102。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,50.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R80.0
  • G80.0
  • B40.0
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M0.0
  • Y50.0
  • K20.0
  CMYK 百分比

#cccc66 颜色转换

#cccc66十进制的RGB值为R:204, G:204, B:102。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 50.0, K: 20.0

RGB204, 204, 102
百分比80.0%, 80.0%, 40.0%
十六进制cccc66
十进制13421670
二进制11001100,11001100,01100110
CMYK0.0, 0.0, 50.0, 20.0
CMYK百分比0%, 0%, 50%, 20%
CMY0.2, 0.2, 0.6
CMY百分比20%, 20%, 60%
HSL60.0°, 50.0, 60.0
HSV (or HSB)60.0°, 50.0, 80.0
XYZ48.893, 56.983, 20.993
xyY0.385, 0.449, 56.983
CIE-LAB80.17, -13.901, 50.27
CIE-LUV80.17, 4.674, 64.849
CIE-LCH/LCHab80.17, 52.156, 105.457
CIE-LUV/LCHuv80.17, 65.017, 85.877
Hunter-Lab75.487, -16.489, 36.352
YIQ192.372, 32.7726, -31.7424
YUV192.372, -44.46996, 10.20102
网页安全色#cccc66
颜色名称

#cccc66 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cccc66 相似颜色

相似颜色

#cccc66 色度/色彩

至黑
至白

#cccc66 色调

色调变化

#cccc66 HTML/CSS代码

#cccc66 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cccc66.

<span style="color:#cccc66;">文本</span>
#cccc66 背景颜色

此段背景颜色为 #cccc66.

<p style="background-color:#cccc66;">文本</p>
#cccc66 边框颜色

这个边框颜色为 #cccc66.

<div style="border:1px solid #cccc66;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cccc66;}
.background {background-color:#cccc66;}
.border {border:1px solid #cccc66;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉