#cccc99 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cccc99由80.0%红色,80.0%绿色和60.0%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为204,蓝色值为153。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,25.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R80.0
  • G80.0
  • B60.0
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M0.0
  • Y25.0
  • K20.0
  CMYK 百分比

#cccc99 颜色转换

#cccc99十进制的RGB值为R:204, G:204, B:153。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 25.0, K: 20.0

RGB204, 204, 153
百分比80.0%, 80.0%, 60.0%
十六进制cccc99
十进制13421721
二进制11001100,11001100,10011001
CMYK0.0, 0.0, 25.0, 20.0
CMYK百分比0%, 0%, 25%, 20%
CMY0.2, 0.2, 0.4
CMY百分比20%, 20%, 40%
HSL60.0°, 33.33, 70.0
HSV (or HSB)60.0°, 25.0, 80.0
XYZ52.244, 58.323, 38.641
xyY0.35, 0.391, 58.323
CIE-LAB80.918, -8.175, 25.502
CIE-LUV80.918, 2.646, 36.74
CIE-LCH/LCHab80.918, 26.78, 107.774
CIE-LUV/LCHuv80.918, 36.835, 85.88
Hunter-Lab76.37, -11.538, 23.46
YIQ198.186, 16.3863, -15.8712
YUV198.186, -22.23396, 5.10051
网页安全色#cccc99
颜色名称

#cccc99 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cccc99 相似颜色

相似颜色

#cccc99 色度/色彩

至黑
至白

#cccc99 色调

色调变化

#cccc99 HTML/CSS代码

#cccc99 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cccc99.

<span style="color:#cccc99;">文本</span>
#cccc99 背景颜色

此段背景颜色为 #cccc99.

<p style="background-color:#cccc99;">文本</p>
#cccc99 边框颜色

这个边框颜色为 #cccc99.

<div style="border:1px solid #cccc99;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cccc99;}
.background {background-color:#cccc99;}
.border {border:1px solid #cccc99;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉