#cccccc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cccccc由80.0%红色,80.0%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为204,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R80.0
  • G80.0
  • B80.0
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M0.0
  • Y0.0
  • K20.0
  CMYK 百分比

#cccccc 颜色转换

#cccccc十进制的RGB值为R:204, G:204, B:204。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 20.0

RGB204, 204, 204
百分比80.0%, 80.0%, 80.0%
十六进制cccccc
十进制13421772
二进制11001100,11001100,11001100
CMYK0.0, 0.0, 0.0, 20.0
CMYK百分比0%, 0%, 0%, 20%
CMY0.2, 0.2, 0.2
CMY百分比20%, 20%, 20%
HSL0.0°, 0.0, 80.0
HSV (or HSB)0.0°, 0.0, 80.0
XYZ57.392, 60.383, 65.755
xyY0.313, 0.329, 60.383
CIE-LAB82.046, 0, -0.007
CIE-LUV82.046, -0.005, -0.011
CIE-LCH/LCHab82.046, 0.007, 266.929
CIE-LUV/LCHuv82.046, 0.012, 244.541
Hunter-Lab77.706, -4.151, 4.223
YIQ204, 0, 0
YUV204, 0.00204, 0
网页安全色#cccccc
颜色名称

#cccccc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cccccc 相似颜色

相似颜色

#cccccc 色度/色彩

至黑
至白

#cccccc 色调

色调变化

#cccccc HTML/CSS代码

#cccccc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cccccc.

<span style="color:#cccccc;">文本</span>
#cccccc 背景颜色

此段背景颜色为 #cccccc.

<p style="background-color:#cccccc;">文本</p>
#cccccc 边框颜色

这个边框颜色为 #cccccc.

<div style="border:1px solid #cccccc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cccccc;}
.background {background-color:#cccccc;}
.border {border:1px solid #cccccc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉