#ccccf3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#ccccf3由80.0%红色,80.0%绿色和95.29%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为204,蓝色值为243。在CMKY色彩空间中,他由16.05%青色,16.05%品红色,0.0%黄色和4.71%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 80.0
  • G 80.0
  • B 95.3
  RGB 百分比
  • C 16.0
  • M 16.0
  • Y 0.0
  • K 4.7
  CMYK 百分比

#ccccf3 颜色转换

#ccccf3十进制的RGB值为R:204, G:204, B:243。 CMYK值为C:16.049, M:16.049, Y: 0.0, K: 4.706

RGB 204, 204, 243
百分比 80.0%, 80.0%, 95.29%
十六进制 ccccf3
十进制 13421811
二进制 11001100,11001100,11110011
CMYK 16.049, 16.049, 0.0, 4.706
CMYK百分比 16%, 16%, 0%, 5%
CMY 0.2, 0.2, 0.047
CMY百分比 20%, 20%, 5%
HSL 240.0°, 61.91, 87.65
HSV (or HSB) 240.0°, 16.049, 95.29
XYZ 62.669, 62.494, 93.55
xyY 0.287, 0.286, 62.494
CIE-LAB 83.175, 7.707, -19.141
CIE-LUV 83.175, -2.28, -31.547
CIE-LCH/LCHab 83.175, 20.634, 291.931
CIE-LUV/LCHuv 83.175, 31.629, 265.865
Hunter-Lab 79.053, 3.163, -14.826
YIQ 208.446, -12.5307, 12.1368
YUV 208.446, 17.00604, -3.90039
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#ccccf3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#ccccf3 相似颜色

相似颜色

#ccccf3 色度/色彩

至黑
至白

#ccccf3 色调

色调变化

#ccccf3 HTML/CSS代码

#ccccf3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #ccccf3.

<span style="color:#ccccf3;">文本</span>
#ccccf3 背景颜色

此段背景颜色为 #ccccf3.

<p style="background-color:#ccccf3;">文本</p>
#ccccf3 边框颜色

这个边框颜色为 #ccccf3.

<div style="border:1px solid #ccccf3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#ccccf3;}
.background {background-color:#ccccf3;}
.border {border:1px solid #ccccf3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉