#cccd9f 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cccd9f由80.0%红色,80.39%绿色和62.35%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为205,蓝色值为159。在CMKY色彩空间中,他由0.49%青色,0.0%品红色,22.44%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 80.0
  • G 80.4
  • B 62.4
  RGB 百分比
  • C 0.5
  • M 0.0
  • Y 22.4
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#cccd9f 颜色转换

#cccd9f十进制的RGB值为R:204, G:205, B:159。 CMYK值为C:0.488, M:0.0, Y: 22.439, K: 19.608

RGB 204, 205, 159
百分比 80.0%, 80.39%, 62.35%
十六进制 cccd9f
十进制 13421983
二进制 11001100,11001101,10011111
CMYK 0.488, 0.0, 22.439, 19.608
CMYK百分比 0%, 0%, 22%, 20%
CMY 0.2, 0.196, 0.376
CMY百分比 20%, 20%, 38%
HSL 61.3°, 31.51, 71.37
HSV (or HSB) 61.3°, 22.439, 80.39
XYZ 52.99, 59.004, 41.396
xyY 0.345, 0.385, 59.004
CIE-LAB 81.293, -7.851, 22.86
CIE-LUV 81.293, 1.8, 33.379
CIE-LCH/LCHab 81.293, 24.17, 108.954
CIE-LUV/LCHuv 81.293, 33.427, 86.914
Hunter-Lab 76.814, -11.286, 21.817
YIQ 199.457, 14.1839, -14.5267
YUV 199.457, -19.90682, 3.98546
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#cccd9f 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cccd9f 相似颜色

相似颜色

#cccd9f 色度/色彩

至黑
至白

#cccd9f 色调

色调变化

#cccd9f HTML/CSS代码

#cccd9f 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cccd9f.

<span style="color:#cccd9f;">文本</span>
#cccd9f 背景颜色

此段背景颜色为 #cccd9f.

<p style="background-color:#cccd9f;">文本</p>
#cccd9f 边框颜色

这个边框颜色为 #cccd9f.

<div style="border:1px solid #cccd9f;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cccd9f;}
.background {background-color:#cccd9f;}
.border {border:1px solid #cccd9f;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉