#ccd6e7 颜色信息

在RGB颜色空间中,#ccd6e7由80.0%红色,83.92%绿色和90.59%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为214,蓝色值为231。在CMKY色彩空间中,他由11.69%青色,7.36%品红色,0.0%黄色和9.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 80.0
  • G 83.9
  • B 90.6
  RGB 百分比
  • C 11.7
  • M 7.4
  • Y 0.0
  • K 9.4
  CMYK 百分比

#ccd6e7 颜色转换

#ccd6e7十进制的RGB值为R:204, G:214, B:231。 CMYK值为C:11.688, M:7.359, Y: 0.0, K: 9.412

RGB 204, 214, 231
百分比 80.0%, 83.92%, 90.59%
十六进制 ccd6e7
十进制 13424359
二进制 11001100,11010110,11100111
CMYK 11.688, 7.359, 0.0, 9.412
CMYK百分比 12%, 7%, 0%, 9%
CMY 0.2, 0.161, 0.094
CMY百分比 20%, 16%, 9%
HSL 217.78°, 36.0, 85.29
HSV (or HSB) 217.78°, 11.688, 90.59
XYZ 63.369, 66.699, 85.133
xyY 0.294, 0.31, 66.699
CIE-LAB 85.352, -0.061, -9.505
CIE-LUV 85.352, -6.329, -14.769
CIE-LCH/LCHab 85.352, 9.505, 269.63
CIE-LUV/LCHuv 85.352, 16.068, 246.804
Hunter-Lab 81.67, -4.42, -4.635
YIQ 212.948, -11.4211, 3.1754
YUV 212.948, 8.88544, -7.85017
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#ccd6e7 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#ccd6e7 相似颜色

相似颜色

#ccd6e7 色度/色彩

至黑
至白

#ccd6e7 色调

色调变化

#ccd6e7 HTML/CSS代码

#ccd6e7 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #ccd6e7.

<span style="color:#ccd6e7;">文本</span>
#ccd6e7 背景颜色

此段背景颜色为 #ccd6e7.

<p style="background-color:#ccd6e7;">文本</p>
#ccd6e7 边框颜色

这个边框颜色为 #ccd6e7.

<div style="border:1px solid #ccd6e7;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#ccd6e7;}
.background {background-color:#ccd6e7;}
.border {border:1px solid #ccd6e7;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉