#ccf3dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#ccf3dc由80.0%红色,95.29%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为204,绿色值为243,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由16.05%青色,0.0%品红色,9.46%黄色和4.71%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccffcc

  • R80.0
  • G95.3
  • B86.3
  RGB 百分比
  • C16.0
  • M0.0
  • Y9.5
  • K4.7
  CMYK 百分比

#ccf3dc 颜色转换

#ccf3dc十进制的RGB值为R:204, G:243, B:220。 CMYK值为C:16.049, M:0.0, Y: 9.464, K: 4.706

RGB204, 243, 220
百分比80.0%, 95.29%, 86.27%
十六进制ccf3dc
十进制13431772
二进制11001100,11110011,11011100
CMYK16.049, 0.0, 9.464, 4.706
CMYK百分比16%, 0%, 9%, 5%
CMY0.2, 0.047, 0.137
CMY百分比20%, 5%, 14%
HSL144.62°, 61.91, 87.65
HSV (or HSB)144.62°, 16.049, 95.29
XYZ69.868, 82.104, 79.873
xyY0.301, 0.354, 82.104
CIE-LAB92.621, -16.945, 6.902
CIE-LUV92.621, -19.854, 13.445
CIE-LCH/LCHab92.621, 18.296, 157.838
CIE-LUV/LCHuv92.621, 23.978, 145.895
Hunter-Lab90.612, -20.934, 11.165
YIQ228.717, -15.8502, -15.4061
YUV228.717, -4.2875, -21.68477
网页安全色#ccffcc
颜色名称

#ccf3dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#ccf3dc 相似颜色

相似颜色

#ccf3dc 色度/色彩

至黑
至白

#ccf3dc 色调

色调变化

#ccf3dc HTML/CSS代码

#ccf3dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #ccf3dc.

<span style="color:#ccf3dc;">文本</span>
#ccf3dc 背景颜色

此段背景颜色为 #ccf3dc.

<p style="background-color:#ccf3dc;">文本</p>
#ccf3dc 边框颜色

这个边框颜色为 #ccf3dc.

<div style="border:1px solid #ccf3dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#ccf3dc;}
.background {background-color:#ccf3dc;}
.border {border:1px solid #ccf3dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉