#cd0a63 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cd0a63由80.39%红色,3.92%绿色和38.82%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为10,蓝色值为99。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,95.12%品红色,51.71%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc0066

  • R 80.4
  • G 3.9
  • B 38.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 95.1
  • Y 51.7
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#cd0a63 颜色转换

#cd0a63十进制的RGB值为R:205, G:10, B:99。 CMYK值为C:0.0, M:95.121, Y: 51.707, K: 19.608

RGB 205, 10, 99
百分比 80.39%, 3.92%, 38.82%
十六进制 cd0a63
十进制 13437539
二进制 11001101,00001010,01100011
CMYK 0.0, 95.121, 51.707, 19.608
CMYK百分比 0%, 95%, 52%, 20%
CMY 0.196, 0.961, 0.612
CMY百分比 20%, 96%, 61%
HSL 332.61°, 90.7, 42.16
HSV (or HSB) 332.61°, 95.122, 80.39
XYZ 27.539, 14.1, 13.075
xyY 0.503, 0.258, 14.1
CIE-LAB 44.376, 70.611, 5.425
CIE-LUV 44.376, 114.233, -7.093
CIE-LCH/LCHab 44.376, 70.82, 4.393
CIE-LUV/LCHuv 44.376, 114.453, 356.447
Hunter-Lab 37.55, 65.194, 5.64
YIQ 78.451, 87.6048, 68.9393
YUV 78.451, 10.11375, 111.02411
网页安全色 #cc0066
颜色名称

#cd0a63 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cd0a63 相似颜色

相似颜色

#cd0a63 色度/色彩

至黑
至白

#cd0a63 色调

色调变化

#cd0a63 HTML/CSS代码

#cd0a63 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cd0a63.

<span style="color:#cd0a63;">文本</span>
#cd0a63 背景颜色

此段背景颜色为 #cd0a63.

<p style="background-color:#cd0a63;">文本</p>
#cd0a63 边框颜色

这个边框颜色为 #cd0a63.

<div style="border:1px solid #cd0a63;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cd0a63;}
.background {background-color:#cd0a63;}
.border {border:1px solid #cd0a63;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉