#cd1a8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cd1a8e由80.39%红色,10.2%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为26,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,87.32%品红色,30.73%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3399

  • R 80.4
  • G 10.2
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 87.3
  • Y 30.7
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#cd1a8e 颜色转换

#cd1a8e十进制的RGB值为R:205, G:26, B:142。 CMYK值为C:0.0, M:87.317, Y: 30.732, K: 19.608

RGB 205, 26, 142
百分比 80.39%, 10.2%, 55.69%
十六进制 cd1a8e
十进制 13441678
二进制 11001101,00011010,10001110
CMYK 0.0, 87.317, 30.732, 19.608
CMYK百分比 0%, 87%, 31%, 20%
CMY 0.196, 0.898, 0.443
CMY百分比 20%, 90%, 44%
HSL 321.12°, 77.49, 45.29
HSV (or HSB) 321.12°, 87.31700000000001, 80.39
XYZ 30.429, 15.674, 27.013
xyY 0.416, 0.214, 15.674
CIE-LAB 46.544, 72.463, -17.836
CIE-LUV 46.544, 92.792, -37.097
CIE-LCH/LCHab 46.544, 74.626, 346.172
CIE-LUV/LCHuv 46.544, 99.933, 338.209
Hunter-Lab 39.59, 67.913, -12.741
YIQ 92.745, 69.3953, 73.9577
YUV 92.745, 24.23999, 98.48384
网页安全色 #cc3399
颜色名称

#cd1a8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cd1a8e 相似颜色

相似颜色

#cd1a8e 色度/色彩

至黑
至白

#cd1a8e 色调

色调变化

#cd1a8e HTML/CSS代码

#cd1a8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cd1a8e.

<span style="color:#cd1a8e;">文本</span>
#cd1a8e 背景颜色

此段背景颜色为 #cd1a8e.

<p style="background-color:#cd1a8e;">文本</p>
#cd1a8e 边框颜色

这个边框颜色为 #cd1a8e.

<div style="border:1px solid #cd1a8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cd1a8e;}
.background {background-color:#cd1a8e;}
.border {border:1px solid #cd1a8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉