#cd2e3e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cd2e3e由80.39%红色,18.04%绿色和24.31%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为46,蓝色值为62。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,77.56%品红色,69.76%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3333

  • R 80.4
  • G 18.0
  • B 24.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 77.6
  • Y 69.8
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#cd2e3e 颜色转换

#cd2e3e十进制的RGB值为R:205, G:46, B:62。 CMYK值为C:0.0, M:77.561, Y: 69.756, K: 19.608

RGB 205, 46, 62
百分比 80.39%, 18.04%, 24.31%
十六进制 cd2e3e
十进制 13446718
二进制 11001101,00101110,00111110
CMYK 0.0, 77.561, 69.756, 19.608
CMYK百分比 0%, 78%, 70%, 20%
CMY 0.196, 0.82, 0.757
CMY百分比 20%, 82%, 76%
HSL 353.96°, 63.35, 49.22
HSV (or HSB) 353.96°, 77.561, 80.39
XYZ 27.025, 15.284, 6.084
xyY 0.558, 0.316, 15.284
CIE-LAB 46.021, 61.452, 30.47
CIE-LUV 46.021, 117.203, 19.569
CIE-LCH/LCHab 46.021, 68.591, 26.374
CIE-LUV/LCHuv 46.021, 118.826, 9.479
Hunter-Lab 39.095, 54.973, 18.139
YIQ 95.365, 89.6073, 38.6077
YUV 95.365, -16.41721, 96.18484
网页安全色 #cc3333
颜色名称

#cd2e3e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cd2e3e 相似颜色

相似颜色

#cd2e3e 色度/色彩

至黑
至白

#cd2e3e 色调

色调变化

#cd2e3e HTML/CSS代码

#cd2e3e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cd2e3e.

<span style="color:#cd2e3e;">文本</span>
#cd2e3e 背景颜色

此段背景颜色为 #cd2e3e.

<p style="background-color:#cd2e3e;">文本</p>
#cd2e3e 边框颜色

这个边框颜色为 #cd2e3e.

<div style="border:1px solid #cd2e3e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cd2e3e;}
.background {background-color:#cd2e3e;}
.border {border:1px solid #cd2e3e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉