#cd38e0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cd38e0由80.39%红色,21.96%绿色和87.84%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为56,蓝色值为224。在CMKY色彩空间中,他由8.48%青色,75.0%品红色,0.0%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc33cc

  • R 80.4
  • G 22.0
  • B 87.8
  RGB 百分比
  • C 8.5
  • M 75.0
  • Y 0.0
  • K 12.2
  CMYK 百分比

#cd38e0 颜色转换

#cd38e0十进制的RGB值为R:205, G:56, B:224。 CMYK值为C:8.482, M:75.0, Y: 0.0, K: 12.157

RGB 205, 56, 224
百分比 80.39%, 21.96%, 87.84%
十六进制 cd38e0
十进制 13449440
二进制 11001101,00111000,11100000
CMYK 8.482, 75.0, 0.0, 12.157
CMYK百分比 8%, 75%, 0%, 12%
CMY 0.196, 0.78, 0.122
CMY百分比 20%, 78%, 12%
HSL 293.21°, 73.04, 54.9
HSV (or HSB) 293.21°, 75.0, 87.84
XYZ 40.044, 21.191, 72.498
xyY 0.299, 0.158, 21.191
CIE-LAB 53.158, 76.736, -55.405
CIE-LUV 53.158, 55.651, -94.592
CIE-LCH/LCHab 53.158, 94.647, 324.17
CIE-LUV/LCHuv 53.158, 109.748, 300.469
Hunter-Lab 46.034, 74.714, -61.15
YIQ 119.703, 34.8107, 83.7951
YUV 119.703, 51.32619, 74.83332
网页安全色 #cc33cc
颜色名称

#cd38e0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cd38e0 相似颜色

相似颜色

#cd38e0 色度/色彩

至黑
至白

#cd38e0 色调

色调变化

#cd38e0 HTML/CSS代码

#cd38e0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cd38e0.

<span style="color:#cd38e0;">文本</span>
#cd38e0 背景颜色

此段背景颜色为 #cd38e0.

<p style="background-color:#cd38e0;">文本</p>
#cd38e0 边框颜色

这个边框颜色为 #cd38e0.

<div style="border:1px solid #cd38e0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cd38e0;}
.background {background-color:#cd38e0;}
.border {border:1px solid #cd38e0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉