#cd47e5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cd47e5由80.39%红色,27.84%绿色和89.8%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为71,蓝色值为229。在CMKY色彩空间中,他由10.48%青色,69.0%品红色,0.0%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc33cc

  • R 80.4
  • G 27.8
  • B 89.8
  RGB 百分比
  • C 10.5
  • M 69.0
  • Y 0.0
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#cd47e5 颜色转换

#cd47e5十进制的RGB值为R:205, G:71, B:229。 CMYK值为C:10.481, M:68.996, Y: 0.0, K: 10.196

RGB 205, 71, 229
百分比 80.39%, 27.84%, 89.8%
十六进制 cd47e5
十进制 13453285
二进制 11001101,01000111,11100101
CMYK 10.481, 68.996, 0.0, 10.196
CMYK百分比 10%, 69%, 0%, 10%
CMY 0.196, 0.722, 0.102
CMY百分比 20%, 72%, 10%
HSL 290.89°, 75.24, 58.82
HSV (or HSB) 290.89°, 68.996, 89.8
XYZ 41.571, 23.145, 76.402
xyY 0.295, 0.164, 23.145
CIE-LAB 55.221, 72.551, -54.929
CIE-LUV 55.221, 51.15, -94.221
CIE-LCH/LCHab 55.221, 90.999, 322.87
CIE-LUV/LCHuv 55.221, 107.21, 298.497
Hunter-Lab 48.109, 70.053, -60.482
YIQ 129.078, 29.0852, 77.5106
YUV 129.078, 49.17329, 66.60842
网页安全色 #cc33cc
颜色名称

#cd47e5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cd47e5 相似颜色

相似颜色

#cd47e5 色度/色彩

至黑
至白

#cd47e5 色调

色调变化

#cd47e5 HTML/CSS代码

#cd47e5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cd47e5.

<span style="color:#cd47e5;">文本</span>
#cd47e5 背景颜色

此段背景颜色为 #cd47e5.

<p style="background-color:#cd47e5;">文本</p>
#cd47e5 边框颜色

这个边框颜色为 #cd47e5.

<div style="border:1px solid #cd47e5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cd47e5;}
.background {background-color:#cd47e5;}
.border {border:1px solid #cd47e5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉