#cd497e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cd497e由80.39%红色,28.63%绿色和49.41%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为73,蓝色值为126。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,64.39%品红色,38.54%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R 80.4
  • G 28.6
  • B 49.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 64.4
  • Y 38.5
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#cd497e 颜色转换

#cd497e十进制的RGB值为R:205, G:73, B:126。 CMYK值为C:0.0, M:64.391, Y: 38.536, K: 19.608

RGB 205, 73, 126
百分比 80.39%, 28.63%, 49.41%
十六进制 cd497e
十进制 13453694
二进制 11001101,01001001,01111110
CMYK 0.0, 64.391, 38.536, 19.608
CMYK百分比 0%, 64%, 39%, 20%
CMY 0.196, 0.714, 0.506
CMY百分比 20%, 71%, 51%
HSL 335.91°, 56.9, 54.51
HSV (or HSB) 335.91°, 64.39, 80.39
XYZ 31.326, 19.253, 21.804
xyY 0.433, 0.266, 19.253
CIE-LAB 50.982, 56.659, -1.524
CIE-LUV 50.982, 84.283, -12.518
CIE-LCH/LCHab 50.982, 56.679, 358.459
CIE-LUV/LCHuv 50.982, 85.208, 351.552
Hunter-Lab 43.879, 50.647, 1.253
YIQ 118.51, 61.6299, 44.4116
YUV 118.51, 3.68757, 75.87947
网页安全色 #cc3366
颜色名称

#cd497e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cd497e 相似颜色

相似颜色

#cd497e 色度/色彩

至黑
至白

#cd497e 色调

色调变化

#cd497e HTML/CSS代码

#cd497e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cd497e.

<span style="color:#cd497e;">文本</span>
#cd497e 背景颜色

此段背景颜色为 #cd497e.

<p style="background-color:#cd497e;">文本</p>
#cd497e 边框颜色

这个边框颜色为 #cd497e.

<div style="border:1px solid #cd497e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cd497e;}
.background {background-color:#cd497e;}
.border {border:1px solid #cd497e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉