#cd687d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cd687d由80.39%红色,40.78%绿色和49.02%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为104,蓝色值为125。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,49.27%品红色,39.02%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 80.4
  • G 40.8
  • B 49.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 49.3
  • Y 39.0
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#cd687d 颜色转换

#cd687d十进制的RGB值为R:205, G:104, B:125。 CMYK值为C:0.0, M:49.269, Y: 39.024, K: 19.608

RGB 205, 104, 125
百分比 80.39%, 40.78%, 49.02%
十六进制 cd687d
十进制 13461629
二进制 11001101,01101000,01111101
CMYK 0.0, 49.269, 39.024, 19.608
CMYK百分比 0%, 49%, 39%, 20%
CMY 0.196, 0.592, 0.51
CMY百分比 20%, 59%, 51%
HSL 347.53°, 50.25, 60.59
HSV (or HSB) 347.53°, 49.268, 80.39
XYZ 33.829, 24.363, 22.322
xyY 0.42, 0.303, 24.363
CIE-LAB 56.449, 42.059, 6.983
CIE-LUV 56.449, 67.8, 1.431
CIE-LCH/LCHab 56.449, 42.635, 9.427
CIE-LUV/LCHuv 56.449, 67.815, 1.209
Hunter-Lab 49.359, 35.961, 7.738
YIQ 136.593, 53.4386, 27.8967
YUV 136.593, -5.70309, 60.01479
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#cd687d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cd687d 相似颜色

相似颜色

#cd687d 色度/色彩

至黑
至白

#cd687d 色调

色调变化

#cd687d HTML/CSS代码

#cd687d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cd687d.

<span style="color:#cd687d;">文本</span>
#cd687d 背景颜色

此段背景颜色为 #cd687d.

<p style="background-color:#cd687d;">文本</p>
#cd687d 边框颜色

这个边框颜色为 #cd687d.

<div style="border:1px solid #cd687d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cd687d;}
.background {background-color:#cd687d;}
.border {border:1px solid #cd687d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉