#cd6d74 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cd6d74由80.39%红色,42.75%绿色和45.49%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为109,蓝色值为116。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,46.83%品红色,43.41%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 80.4
  • G 42.7
  • B 45.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 46.8
  • Y 43.4
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#cd6d74 颜色转换

#cd6d74十进制的RGB值为R:205, G:109, B:116。 CMYK值为C:0.0, M:46.829, Y: 43.415, K: 19.608

RGB 205, 109, 116
百分比 80.39%, 42.75%, 45.49%
十六进制 cd6d74
十进制 13462900
二进制 11001101,01101101,01110100
CMYK 0.0, 46.829, 43.415, 19.608
CMYK百分比 0%, 47%, 43%, 20%
CMY 0.196, 0.573, 0.545
CMY百分比 20%, 57%, 55%
HSL 355.63°, 48.98, 61.57
HSV (or HSB) 355.63°, 46.829, 80.39
XYZ 33.798, 25.18, 19.602
xyY 0.43, 0.32, 25.18
CIE-LAB 57.25, 38.499, 13.363
CIE-LUV 57.25, 66.7, 10.063
CIE-LCH/LCHab 57.25, 40.752, 19.142
CIE-LUV/LCHuv 57.25, 67.455, 8.579
Hunter-Lab 50.18, 32.414, 11.965
YIQ 138.502, 54.9573, 22.4824
YUV 138.502, -11.07139, 58.33993
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#cd6d74 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cd6d74 相似颜色

相似颜色

#cd6d74 色度/色彩

至黑
至白

#cd6d74 色调

色调变化

#cd6d74 HTML/CSS代码

#cd6d74 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cd6d74.

<span style="color:#cd6d74;">文本</span>
#cd6d74 背景颜色

此段背景颜色为 #cd6d74.

<p style="background-color:#cd6d74;">文本</p>
#cd6d74 边框颜色

这个边框颜色为 #cd6d74.

<div style="border:1px solid #cd6d74;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cd6d74;}
.background {background-color:#cd6d74;}
.border {border:1px solid #cd6d74;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉