#cd71b4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cd71b4由80.39%红色,44.31%绿色和70.59%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为113,蓝色值为180。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,44.88%品红色,12.2%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 80.4
  • G 44.3
  • B 70.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 44.9
  • Y 12.2
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#cd71b4 颜色转换

#cd71b4十进制的RGB值为R:205, G:113, B:180。 CMYK值为C:0.0, M:44.878, Y: 12.195, K: 19.608

RGB 205, 113, 180
百分比 80.39%, 44.31%, 70.59%
十六进制 cd71b4
十进制 13463988
二进制 11001101,01110001,10110100
CMYK 0.0, 44.878, 12.195, 19.608
CMYK百分比 0%, 45%, 12%, 20%
CMY 0.196, 0.557, 0.294
CMY百分比 20%, 56%, 29%
HSL 316.3°, 47.92, 62.35
HSV (or HSB) 316.3°, 44.878, 80.39
XYZ 39.32, 28.087, 46.528
xyY 0.345, 0.247, 28.087
CIE-LAB 59.967, 45.113, -19.664
CIE-LUV 59.967, 50.05, -36.778
CIE-LCH/LCHab 59.967, 49.213, 336.448
CIE-LUV/LCHuv 59.967, 62.11, 323.69
Hunter-Lab 52.997, 39.689, -14.955
YIQ 148.146, 33.2957, 40.3084
YUV 148.146, 15.67717, 49.87933
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#cd71b4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cd71b4 相似颜色

相似颜色

#cd71b4 色度/色彩

至黑
至白

#cd71b4 色调

色调变化

#cd71b4 HTML/CSS代码

#cd71b4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cd71b4.

<span style="color:#cd71b4;">文本</span>
#cd71b4 背景颜色

此段背景颜色为 #cd71b4.

<p style="background-color:#cd71b4;">文本</p>
#cd71b4 边框颜色

这个边框颜色为 #cd71b4.

<div style="border:1px solid #cd71b4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cd71b4;}
.background {background-color:#cd71b4;}
.border {border:1px solid #cd71b4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉