#cd7d24 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cd7d24由80.39%红色,49.02%绿色和14.12%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为125,蓝色值为36。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,39.02%品红色,82.44%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6633

  • R 80.4
  • G 49.0
  • B 14.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 39.0
  • Y 82.4
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#cd7d24 颜色转换

#cd7d24十进制的RGB值为R:205, G:125, B:36。 CMYK值为C:0.0, M:39.024, Y: 82.439, K: 19.608

RGB 205, 125, 36
百分比 80.39%, 49.02%, 14.12%
十六进制 cd7d24
十进制 13466916
二进制 11001101,01111101,00100100
CMYK 0.0, 39.024, 82.439, 19.608
CMYK百分比 0%, 39%, 82%, 20%
CMY 0.196, 0.51, 0.859
CMY百分比 20%, 51%, 86%
HSL 31.6°, 70.12, 47.26
HSV (or HSB) 31.6°, 82.439, 80.39
XYZ 32.83, 27.776, 5.301
xyY 0.498, 0.421, 27.776
CIE-LAB 59.686, 24.583, 57.462
CIE-LUV 59.686, 65.438, 53.408
CIE-LCH/LCHab 59.686, 62.5, 66.838
CIE-LUV/LCHuv 59.686, 84.467, 39.22
Hunter-Lab 52.703, 18.961, 30.928
YIQ 138.774, 76.2677, -10.7768
YUV 138.774, -50.57315, 58.10089
网页安全色 #cc6633
颜色名称

#cd7d24 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cd7d24 相似颜色

相似颜色

#cd7d24 色度/色彩

至黑
至白

#cd7d24 色调

色调变化

#cd7d24 HTML/CSS代码

#cd7d24 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cd7d24.

<span style="color:#cd7d24;">文本</span>
#cd7d24 背景颜色

此段背景颜色为 #cd7d24.

<p style="background-color:#cd7d24;">文本</p>
#cd7d24 边框颜色

这个边框颜色为 #cd7d24.

<div style="border:1px solid #cd7d24;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cd7d24;}
.background {background-color:#cd7d24;}
.border {border:1px solid #cd7d24;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉