#cd978d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cd978d由80.39%红色,59.22%绿色和55.29%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为151,蓝色值为141。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,26.34%品红色,31.22%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9999

  • R 80.4
  • G 59.2
  • B 55.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 26.3
  • Y 31.2
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#cd978d 颜色转换

#cd978d十进制的RGB值为R:205, G:151, B:141。 CMYK值为C:0.0, M:26.341, Y: 31.22, K: 19.608

RGB 205, 151, 141
百分比 80.39%, 59.22%, 55.29%
十六进制 cd978d
十进制 13473677
二进制 11001101,10010111,10001101
CMYK 0.0, 26.341, 31.22, 19.608
CMYK百分比 0%, 26%, 31%, 20%
CMY 0.196, 0.408, 0.447
CMY百分比 20%, 41%, 45%
HSL 9.37°, 39.02, 67.84
HSV (or HSB) 9.37°, 31.22, 80.39
XYZ 41.051, 37.037, 30.184
xyY 0.379, 0.342, 37.037
CIE-LAB 67.305, 18.874, 13.221
CIE-LUV 67.305, 35.978, 14.658
CIE-LCH/LCHab 67.305, 23.044, 35.011
CIE-LUV/LCHuv 67.305, 38.849, 22.167
Hunter-Lab 60.858, 13.903, 13.194
YIQ 166.006, 35.3916, 8.309
YUV 166.006, -12.30351, 34.2101
网页安全色 #cc9999
颜色名称

#cd978d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cd978d 相似颜色

相似颜色

#cd978d 色度/色彩

至黑
至白

#cd978d 色调

色调变化

#cd978d HTML/CSS代码

#cd978d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cd978d.

<span style="color:#cd978d;">文本</span>
#cd978d 背景颜色

此段背景颜色为 #cd978d.

<p style="background-color:#cd978d;">文本</p>
#cd978d 边框颜色

这个边框颜色为 #cd978d.

<div style="border:1px solid #cd978d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cd978d;}
.background {background-color:#cd978d;}
.border {border:1px solid #cd978d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉