#cda53d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cda53d由80.39%红色,64.71%绿色和23.92%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为165,蓝色值为61。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,19.51%品红色,70.24%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9933

  • R 80.4
  • G 64.7
  • B 23.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 19.5
  • Y 70.2
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#cda53d 颜色转换

#cda53d十进制的RGB值为R:205, G:165, B:61。 CMYK值为C:0.0, M:19.512, Y: 70.243, K: 19.608

RGB 205, 165, 61
百分比 80.39%, 64.71%, 23.92%
十六进制 cda53d
十进制 13477181
二进制 11001101,10100101,00111101
CMYK 0.0, 19.512, 70.243, 19.608
CMYK百分比 0%, 20%, 70%, 20%
CMY 0.196, 0.353, 0.761
CMY百分比 20%, 35%, 76%
HSL 43.33°, 59.02, 52.16
HSV (or HSB) 43.33°, 70.244, 80.39
XYZ 39.475, 40.228, 10.1
xyY 0.44, 0.448, 40.228
CIE-LAB 69.632, 3.945, 57.104
CIE-LUV 69.632, 33.231, 62.889
CIE-LCH/LCHab 69.632, 57.241, 86.048
CIE-LUV/LCHuv 69.632, 71.129, 62.148
Hunter-Lab 63.426, 0.1, 34.956
YIQ 165.104, 57.2512, -23.9048
YUV 165.104, -51.22755, 35.00104
网页安全色 #cc9933
颜色名称

#cda53d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cda53d 相似颜色

相似颜色

#cda53d 色度/色彩

至黑
至白

#cda53d 色调

色调变化

#cda53d HTML/CSS代码

#cda53d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cda53d.

<span style="color:#cda53d;">文本</span>
#cda53d 背景颜色

此段背景颜色为 #cda53d.

<p style="background-color:#cda53d;">文本</p>
#cda53d 边框颜色

这个边框颜色为 #cda53d.

<div style="border:1px solid #cda53d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cda53d;}
.background {background-color:#cda53d;}
.border {border:1px solid #cda53d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉