#cdcbca 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cdcbca由80.39%红色,79.61%绿色和79.22%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为203,蓝色值为202。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.98%品红色,1.46%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 80.4
  • G 79.6
  • B 79.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 1.0
  • Y 1.5
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#cdcbca 颜色转换

#cdcbca十进制的RGB值为R:205, G:203, B:202。 CMYK值为C:0.0, M:0.975, Y: 1.463, K: 19.608

RGB 205, 203, 202
百分比 80.39%, 79.61%, 79.22%
十六进制 cdcbca
十进制 13487050
二进制 11001101,11001011,11001010
CMYK 0.0, 0.975, 1.463, 19.608
CMYK百分比 0%, 1%, 1%, 20%
CMY 0.196, 0.204, 0.208
CMY百分比 20%, 20%, 21%
HSL 20.0°, 2.91, 79.8
HSV (or HSB) 20.0°, 1.463, 80.39
XYZ 57.192, 59.955, 64.433
xyY 0.315, 0.33, 59.955
CIE-LAB 81.814, 0.507, 0.733
CIE-LUV 81.814, 1.189, 1.012
CIE-LCH/LCHab 81.814, 0.891, 55.341
CIE-LUV/LCHuv 81.814, 1.561, 40.415
Hunter-Lab 77.431, -3.661, 4.864
YIQ 203.484, 1.5131, 0.1118
YUV 203.484, -0.72823, 1.33001
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cdcbca 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cdcbca 相似颜色

相似颜色

#cdcbca 色度/色彩

至黑
至白

#cdcbca 色调

色调变化

#cdcbca HTML/CSS代码

#cdcbca 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cdcbca.

<span style="color:#cdcbca;">文本</span>
#cdcbca 背景颜色

此段背景颜色为 #cdcbca.

<p style="background-color:#cdcbca;">文本</p>
#cdcbca 边框颜色

这个边框颜色为 #cdcbca.

<div style="border:1px solid #cdcbca;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cdcbca;}
.background {background-color:#cdcbca;}
.border {border:1px solid #cdcbca;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉