#cdd7de 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cdd7de由80.39%红色,84.31%绿色和87.06%蓝色组成,十进制红色值为205,绿色值为215,蓝色值为222。在CMKY色彩空间中,他由7.66%青色,3.15%品红色,0.0%黄色和12.94%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 80.4
  • G 84.3
  • B 87.1
  RGB 百分比
  • C 7.7
  • M 3.2
  • Y 0.0
  • K 12.9
  CMYK 百分比

#cdd7de 颜色转换

#cdd7de十进制的RGB值为R:205, G:215, B:222。 CMYK值为C:7.658, M:3.153, Y: 0.0, K: 12.941

RGB 205, 215, 222
百分比 80.39%, 84.31%, 87.06%
十六进制 cdd7de
十进制 13490142
二进制 11001101,11010111,11011110
CMYK 7.658, 3.153, 0.0, 12.941
CMYK百分比 8%, 3%, 0%, 13%
CMY 0.196, 0.157, 0.129
CMY百分比 20%, 16%, 13%
HSL 204.71°, 20.48, 83.73
HSV (or HSB) 204.71°, 7.6579999999999995, 87.06
XYZ 62.66, 66.853, 78.706
xyY 0.301, 0.321, 66.853
CIE-LAB 85.43, -2.034, -4.613
CIE-LUV 85.43, -5.859, -6.737
CIE-LCH/LCHab 85.43, 5.042, 246.204
CIE-LUV/LCHuv 85.43, 8.929, 228.987
Hunter-Lab 81.764, -6.294, 0.162
YIQ 212.808, -8.2081, 0.0634
YUV 212.808, 4.52545, -6.85007
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cdd7de 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cdd7de 相似颜色

相似颜色

#cdd7de 色度/色彩

至黑
至白

#cdd7de 色调

色调变化

#cdd7de HTML/CSS代码

#cdd7de 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cdd7de.

<span style="color:#cdd7de;">文本</span>
#cdd7de 背景颜色

此段背景颜色为 #cdd7de.

<p style="background-color:#cdd7de;">文本</p>
#cdd7de 边框颜色

这个边框颜色为 #cdd7de.

<div style="border:1px solid #cdd7de;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cdd7de;}
.background {background-color:#cdd7de;}
.border {border:1px solid #cdd7de;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉