#ce4dcb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#ce4dcb由80.78%红色,30.2%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为206,绿色值为77,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,62.62%品红色,1.46%黄色和19.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 80.8
  • G 30.2
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 62.6
  • Y 1.5
  • K 19.2
  CMYK 百分比

#ce4dcb 颜色转换

#ce4dcb十进制的RGB值为R:206, G:77, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:62.621, Y: 1.456, K: 19.216

RGB 206, 77, 203
百分比 80.78%, 30.2%, 79.61%
十六进制 ce4dcb
十进制 13520331
二进制 11001110,01001101,11001011
CMYK 0.0, 62.621, 1.456, 19.216
CMYK百分比 0%, 63%, 1%, 19%
CMY 0.192, 0.698, 0.204
CMY百分比 19%, 70%, 20%
HSL 301.4°, 56.83, 55.49
HSV (or HSB) 301.4°, 62.621, 80.78
XYZ 38.886, 22.744, 58.838
xyY 0.323, 0.189, 22.744
CIE-LAB 54.807, 65.98, -40.822
CIE-LUV 54.807, 58.165, -71.643
CIE-LCH/LCHab 54.807, 77.587, 328.254
CIE-LUV/LCHuv 54.807, 92.282, 309.072
Hunter-Lab 47.69, 62.089, -39.767
YIQ 129.935, 36.3873, 66.4947
YUV 129.935, 35.957, 66.73374
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#ce4dcb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#ce4dcb 相似颜色

相似颜色

#ce4dcb 色度/色彩

至黑
至白

#ce4dcb 色调

色调变化

#ce4dcb HTML/CSS代码

#ce4dcb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #ce4dcb.

<span style="color:#ce4dcb;">文本</span>
#ce4dcb 背景颜色

此段背景颜色为 #ce4dcb.

<p style="background-color:#ce4dcb;">文本</p>
#ce4dcb 边框颜色

这个边框颜色为 #ce4dcb.

<div style="border:1px solid #ce4dcb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#ce4dcb;}
.background {background-color:#ce4dcb;}
.border {border:1px solid #ce4dcb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉