#ce5d7e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#ce5d7e由80.78%红色,36.47%绿色和49.41%蓝色组成,十进制红色值为206,绿色值为93,蓝色值为126。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,54.85%品红色,38.83%黄色和19.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 80.8
  • G 36.5
  • B 49.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 54.9
  • Y 38.8
  • K 19.2
  CMYK 百分比

#ce5d7e 颜色转换

#ce5d7e十进制的RGB值为R:206, G:93, B:126。 CMYK值为C:0.0, M:54.854, Y: 38.834, K: 19.216

RGB 206, 93, 126
百分比 80.78%, 36.47%, 49.41%
十六进制 ce5d7e
十进制 13524350
二进制 11001110,01011101,01111110
CMYK 0.0, 54.854, 38.834, 19.216
CMYK百分比 0%, 55%, 39%, 19%
CMY 0.192, 0.635, 0.506
CMY百分比 19%, 64%, 51%
HSL 342.48°, 53.55, 58.63
HSV (or HSB) 342.48°, 54.854, 80.78
XYZ 33.134, 22.46, 22.328
xyY 0.425, 0.288, 22.46
CIE-LAB 54.511, 47.969, 3.632
CIE-LUV 54.511, 74.72, -4.106
CIE-LCH/LCHab 54.511, 48.107, 4.33
CIE-LUV/LCHuv 54.511, 74.832, 356.855
Hunter-Lab 47.392, 41.865, 5.241
YIQ 130.549, 56.7338, 34.1691
YUV 130.549, -2.23676, 66.19467
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#ce5d7e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#ce5d7e 相似颜色

相似颜色

#ce5d7e 色度/色彩

至黑
至白

#ce5d7e 色调

色调变化

#ce5d7e HTML/CSS代码

#ce5d7e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #ce5d7e.

<span style="color:#ce5d7e;">文本</span>
#ce5d7e 背景颜色

此段背景颜色为 #ce5d7e.

<p style="background-color:#ce5d7e;">文本</p>
#ce5d7e 边框颜色

这个边框颜色为 #ce5d7e.

<div style="border:1px solid #ce5d7e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#ce5d7e;}
.background {background-color:#ce5d7e;}
.border {border:1px solid #ce5d7e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉