#cfb7cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cfb7cb由81.18%红色,71.76%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为207,绿色值为183,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,11.59%品红色,1.93%黄色和18.82%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 81.2
  • G 71.8
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 11.6
  • Y 1.9
  • K 18.8
  CMYK 百分比

#cfb7cb 颜色转换

#cfb7cb十进制的RGB值为R:207, G:183, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:11.593, Y: 1.932, K: 18.824

RGB 207, 183, 203
百分比 81.18%, 71.76%, 79.61%
十六进制 cfb7cb
十进制 13613003
二进制 11001111,10110111,11001011
CMYK 0.0, 11.593, 1.932, 18.824
CMYK百分比 0%, 12%, 2%, 19%
CMY 0.188, 0.282, 0.204
CMY百分比 19%, 28%, 20%
HSL 310.0°, 20.0, 76.47
HSV (or HSB) 310.0°, 11.594, 81.18
XYZ 53.443, 51.445, 63.611
xyY 0.317, 0.305, 51.445
CIE-LAB 76.948, 12.051, -6.94
CIE-LUV 76.948, 12.581, -12.606
CIE-LCH/LCHab 76.948, 13.906, 330.064
CIE-LUV/LCHuv 76.948, 17.81, 314.944
Hunter-Lab 71.725, 7.484, -2.375
YIQ 192.456, 7.8756, 11.3
YUV 192.456, 5.19071, 12.7598
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cfb7cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cfb7cb 相似颜色

相似颜色

#cfb7cb 色度/色彩

至黑
至白

#cfb7cb 色调

色调变化

#cfb7cb HTML/CSS代码

#cfb7cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cfb7cb.

<span style="color:#cfb7cb;">文本</span>
#cfb7cb 背景颜色

此段背景颜色为 #cfb7cb.

<p style="background-color:#cfb7cb;">文本</p>
#cfb7cb 边框颜色

这个边框颜色为 #cfb7cb.

<div style="border:1px solid #cfb7cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cfb7cb;}
.background {background-color:#cfb7cb;}
.border {border:1px solid #cfb7cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉