#cfc1cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cfc1cb由81.18%红色,75.69%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为207,绿色值为193,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,6.76%品红色,1.93%黄色和18.82%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 81.2
  • G 75.7
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 6.8
  • Y 1.9
  • K 18.8
  CMYK 百分比

#cfc1cb 颜色转换

#cfc1cb十进制的RGB值为R:207, G:193, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:6.763, Y: 1.932, K: 18.824

RGB 207, 193, 203
百分比 81.18%, 75.69%, 79.61%
十六进制 cfc1cb
十进制 13615563
二进制 11001111,11000001,11001011
CMYK 0.0, 6.763, 1.932, 18.824
CMYK百分比 0%, 7%, 2%, 19%
CMY 0.188, 0.243, 0.204
CMY百分比 19%, 24%, 20%
HSL 317.14°, 12.73, 78.43
HSV (or HSB) 317.14°, 6.763, 81.18
XYZ 55.58, 55.718, 64.323
xyY 0.316, 0.317, 55.718
CIE-LAB 79.453, 6.681, -3.243
CIE-LUV 79.453, 7.429, -6.064
CIE-LCH/LCHab 79.453, 7.426, 334.111
CIE-LUV/LCHuv 79.453, 9.59, 320.775
Hunter-Lab 74.644, 2.283, 1.159
YIQ 198.326, 5.1296, 6.073
YUV 198.326, 2.30211, 7.6099
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cfc1cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cfc1cb 相似颜色

相似颜色

#cfc1cb 色度/色彩

至黑
至白

#cfc1cb 色调

色调变化

#cfc1cb HTML/CSS代码

#cfc1cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cfc1cb.

<span style="color:#cfc1cb;">文本</span>
#cfc1cb 背景颜色

此段背景颜色为 #cfc1cb.

<p style="background-color:#cfc1cb;">文本</p>
#cfc1cb 边框颜色

这个边框颜色为 #cfc1cb.

<div style="border:1px solid #cfc1cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cfc1cb;}
.background {background-color:#cfc1cb;}
.border {border:1px solid #cfc1cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉