#cfc3dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cfc3dc由81.18%红色,76.47%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为207,绿色值为195,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由5.91%青色,11.36%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 81.2
  • G 76.5
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 5.9
  • M 11.4
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#cfc3dc 颜色转换

#cfc3dc十进制的RGB值为R:207, G:195, B:220。 CMYK值为C:5.91, M:11.364, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 207, 195, 220
百分比 81.18%, 76.47%, 86.27%
十六进制 cfc3dc
十进制 13616092
二进制 11001111,11000011,11011100
CMYK 5.91, 11.364, 0.0, 13.725
CMYK百分比 6%, 11%, 0%, 14%
CMY 0.188, 0.235, 0.137
CMY百分比 19%, 24%, 14%
HSL 268.8°, 26.32, 81.37
HSV (or HSB) 268.8°, 11.364, 86.28
XYZ 58.163, 57.463, 75.734
xyY 0.304, 0.3, 57.463
CIE-LAB 80.44, 8.808, -10.929
CIE-LUV 80.44, 5.166, -18.375
CIE-LCH/LCHab 80.44, 14.037, 308.866
CIE-LUV/LCHuv 80.44, 19.087, 285.704
Hunter-Lab 75.804, 4.302, -6.172
YIQ 201.438, -0.8817, 10.318
YUV 201.438, 9.13639, 4.87975
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cfc3dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cfc3dc 相似颜色

相似颜色

#cfc3dc 色度/色彩

至黑
至白

#cfc3dc 色调

色调变化

#cfc3dc HTML/CSS代码

#cfc3dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cfc3dc.

<span style="color:#cfc3dc;">文本</span>
#cfc3dc 背景颜色

此段背景颜色为 #cfc3dc.

<p style="background-color:#cfc3dc;">文本</p>
#cfc3dc 边框颜色

这个边框颜色为 #cfc3dc.

<div style="border:1px solid #cfc3dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cfc3dc;}
.background {background-color:#cfc3dc;}
.border {border:1px solid #cfc3dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉