#cfc5cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cfc5cb由81.18%红色,77.25%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为207,绿色值为197,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,4.83%品红色,1.93%黄色和18.82%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 81.2
  • G 77.3
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 4.8
  • Y 1.9
  • K 18.8
  CMYK 百分比

#cfc5cb 颜色转换

#cfc5cb十进制的RGB值为R:207, G:197, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:4.83, Y: 1.932, K: 18.824

RGB 207, 197, 203
百分比 81.18%, 77.25%, 79.61%
十六进制 cfc5cb
十进制 13616587
二进制 11001111,11000101,11001011
CMYK 0.0, 4.83, 1.932, 18.824
CMYK百分比 0%, 5%, 2%, 19%
CMY 0.188, 0.227, 0.204
CMY百分比 19%, 23%, 20%
HSL 324.0°, 9.43, 79.22
HSV (or HSB) 324.0°, 4.8309999999999995, 81.18
XYZ 56.476, 57.51, 64.622
xyY 0.316, 0.322, 57.51
CIE-LAB 80.466, 4.55, -1.755
CIE-LUV 80.466, 5.366, -3.444
CIE-LCH/LCHab 80.466, 4.877, 338.905
CIE-LUV/LCHuv 80.466, 6.376, 327.302
Hunter-Lab 75.835, 0.221, 2.562
YIQ 200.674, 4.0312, 3.9822
YUV 200.674, 1.14667, 5.54994
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cfc5cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cfc5cb 相似颜色

相似颜色

#cfc5cb 色度/色彩

至黑
至白

#cfc5cb 色调

色调变化

#cfc5cb HTML/CSS代码

#cfc5cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cfc5cb.

<span style="color:#cfc5cb;">文本</span>
#cfc5cb 背景颜色

此段背景颜色为 #cfc5cb.

<p style="background-color:#cfc5cb;">文本</p>
#cfc5cb 边框颜色

这个边框颜色为 #cfc5cb.

<div style="border:1px solid #cfc5cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cfc5cb;}
.background {background-color:#cfc5cb;}
.border {border:1px solid #cfc5cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉