#cfcecb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cfcecb由81.18%红色,80.78%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为207,绿色值为206,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.48%品红色,1.93%黄色和18.82%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 81.2
  • G 80.8
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.5
  • Y 1.9
  • K 18.8
  CMYK 百分比

#cfcecb 颜色转换

#cfcecb十进制的RGB值为R:207, G:206, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:0.483, Y: 1.932, K: 18.824

RGB 207, 206, 203
百分比 81.18%, 80.78%, 79.61%
十六进制 cfcecb
十进制 13618891
二进制 11001111,11001110,11001011
CMYK 0.0, 0.483, 1.932, 18.824
CMYK百分比 0%, 0%, 2%, 19%
CMY 0.188, 0.192, 0.204
CMY百分比 19%, 19%, 20%
HSL 45.0°, 4.0, 80.39
HSV (or HSB) 45.0°, 1.932, 81.18
XYZ 58.581, 61.72, 65.324
xyY 0.316, 0.333, 61.72
CIE-LAB 82.764, -0.198, 1.601
CIE-LUV 82.764, 0.732, 2.44
CIE-LCH/LCHab 82.764, 1.613, 97.053
CIE-LUV/LCHuv 82.764, 2.548, 73.294
Hunter-Lab 78.562, -4.382, 5.694
YIQ 205.957, 1.5598, -0.7221
YUV 205.957, -1.45307, 0.91503
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cfcecb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cfcecb 相似颜色

相似颜色

#cfcecb 色度/色彩

至黑
至白

#cfcecb 色调

色调变化

#cfcecb HTML/CSS代码

#cfcecb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cfcecb.

<span style="color:#cfcecb;">文本</span>
#cfcecb 背景颜色

此段背景颜色为 #cfcecb.

<p style="background-color:#cfcecb;">文本</p>
#cfcecb 边框颜色

这个边框颜色为 #cfcecb.

<div style="border:1px solid #cfcecb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cfcecb;}
.background {background-color:#cfcecb;}
.border {border:1px solid #cfcecb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉