#cfcecc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cfcecc由81.18%红色,80.78%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为207,绿色值为206,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.48%品红色,1.45%黄色和18.82%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 81.2
  • G 80.8
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.5
  • Y 1.4
  • K 18.8
  CMYK 百分比

#cfcecc 颜色转换

#cfcecc十进制的RGB值为R:207, G:206, B:204。 CMYK值为C:0.0, M:0.483, Y: 1.449, K: 18.824

RGB 207, 206, 204
百分比 81.18%, 80.78%, 80.0%
十六进制 cfcecc
十进制 13618892
二进制 11001111,11001110,11001100
CMYK 0.0, 0.483, 1.449, 18.824
CMYK百分比 0%, 0%, 1%, 19%
CMY 0.188, 0.192, 0.2
CMY百分比 19%, 19%, 20%
HSL 40.0°, 3.03, 80.59
HSV (or HSB) 40.0°, 1.4489999999999998, 81.18
XYZ 58.701, 61.768, 65.953
xyY 0.315, 0.331, 61.768
CIE-LAB 82.789, -0.019, 1.105
CIE-LUV 82.789, 0.675, 1.666
CIE-LCH/LCHab 82.789, 1.105, 90.975
CIE-LUV/LCHuv 82.789, 1.797, 67.93
Hunter-Lab 78.592, -4.215, 5.26
YIQ 206.071, 1.2385, -0.4109
YUV 206.071, -1.01707, 0.81502
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cfcecc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cfcecc 相似颜色

相似颜色

#cfcecc 色度/色彩

至黑
至白

#cfcecc 色调

色调变化

#cfcecc HTML/CSS代码

#cfcecc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cfcecc.

<span style="color:#cfcecc;">文本</span>
#cfcecc 背景颜色

此段背景颜色为 #cfcecc.

<p style="background-color:#cfcecc;">文本</p>
#cfcecc 边框颜色

这个边框颜色为 #cfcecc.

<div style="border:1px solid #cfcecc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cfcecc;}
.background {background-color:#cfcecc;}
.border {border:1px solid #cfcecc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉