#cfd31a 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cfd31a由81.18%红色,82.75%绿色和10.2%蓝色组成,十进制红色值为207,绿色值为211,蓝色值为26。在CMKY色彩空间中,他由1.9%青色,0.0%品红色,87.68%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R 81.2
  • G 82.7
  • B 10.2
  RGB 百分比
  • C 1.9
  • M 0.0
  • Y 87.7
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#cfd31a 颜色转换

#cfd31a十进制的RGB值为R:207, G:211, B:26。 CMYK值为C:1.896, M:0.0, Y: 87.678, K: 17.255

RGB 207, 211, 26
百分比 81.18%, 82.75%, 10.2%
十六进制 cfd31a
十进制 13619994
二进制 11001111,11010011,00011010
CMYK 1.896, 0.0, 87.678, 17.255
CMYK百分比 2%, 0%, 88%, 17%
CMY 0.188, 0.173, 0.898
CMY百分比 19%, 17%, 90%
HSL 61.3°, 78.06, 46.47
HSV (or HSB) 61.3°, 87.678, 82.75
XYZ 49.213, 59.929, 9.952
xyY 0.413, 0.503, 59.929
CIE-LAB 81.8, -20.053, 78.528
CIE-LUV 81.8, 3.656, 88.427
CIE-LCH/LCHab 81.8, 81.048, 104.325
CIE-LUV/LCHuv 81.8, 88.502, 87.633
Hunter-Lab 77.414, -22, 46.567
YIQ 188.714, 57.0569, -58.418
YUV 188.714, -80.06937, 16.04185
网页安全色 #cccc33
颜色名称

#cfd31a 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cfd31a 相似颜色

相似颜色

#cfd31a 色度/色彩

至黑
至白

#cfd31a 色调

色调变化

#cfd31a HTML/CSS代码

#cfd31a 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cfd31a.

<span style="color:#cfd31a;">文本</span>
#cfd31a 背景颜色

此段背景颜色为 #cfd31a.

<p style="background-color:#cfd31a;">文本</p>
#cfd31a 边框颜色

这个边框颜色为 #cfd31a.

<div style="border:1px solid #cfd31a;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cfd31a;}
.background {background-color:#cfd31a;}
.border {border:1px solid #cfd31a;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉