#cfd5d0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cfd5d0由81.18%红色,83.53%绿色和81.57%蓝色组成,十进制红色值为207,绿色值为213,蓝色值为208。在CMKY色彩空间中,他由2.82%青色,0.0%品红色,2.35%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 81.2
  • G 83.5
  • B 81.6
  RGB 百分比
  • C 2.8
  • M 0.0
  • Y 2.3
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#cfd5d0 颜色转换

#cfd5d0十进制的RGB值为R:207, G:213, B:208。 CMYK值为C:2.817, M:0.0, Y: 2.346, K: 16.471

RGB 207, 213, 208
百分比 81.18%, 83.53%, 81.57%
十六进制 cfd5d0
十进制 13620688
二进制 11001111,11010101,11010000
CMYK 2.817, 0.0, 2.346, 16.471
CMYK百分比 3%, 0%, 2%, 16%
CMY 0.188, 0.165, 0.184
CMY百分比 19%, 16%, 18%
HSL 130.0°, 6.67, 82.35
HSV (or HSB) 130.0°, 2.817, 83.53
XYZ 60.909, 65.408, 69.087
xyY 0.312, 0.335, 65.408
CIE-LAB 84.693, -2.949, 1.748
CIE-LUV 84.693, -3.104, 3.156
CIE-LCH/LCHab 84.693, 3.428, 149.343
CIE-LUV/LCHuv 84.693, 4.427, 134.516
Hunter-Lab 80.875, -7.098, 5.964
YIQ 210.636, -1.9689, -2.825
YUV 210.636, -1.29509, -3.18995
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cfd5d0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cfd5d0 相似颜色

相似颜色

#cfd5d0 色度/色彩

至黑
至白

#cfd5d0 色调

色调变化

#cfd5d0 HTML/CSS代码

#cfd5d0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cfd5d0.

<span style="color:#cfd5d0;">文本</span>
#cfd5d0 背景颜色

此段背景颜色为 #cfd5d0.

<p style="background-color:#cfd5d0;">文本</p>
#cfd5d0 边框颜色

这个边框颜色为 #cfd5d0.

<div style="border:1px solid #cfd5d0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cfd5d0;}
.background {background-color:#cfd5d0;}
.border {border:1px solid #cfd5d0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉