#cfd9b4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cfd9b4由81.18%红色,85.1%绿色和70.59%蓝色组成,十进制红色值为207,绿色值为217,蓝色值为180。在CMKY色彩空间中,他由4.61%青色,0.0%品红色,17.05%黄色和14.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 81.2
  • G 85.1
  • B 70.6
  RGB 百分比
  • C 4.6
  • M 0.0
  • Y 17.1
  • K 14.9
  CMYK 百分比

#cfd9b4 颜色转换

#cfd9b4十进制的RGB值为R:207, G:217, B:180。 CMYK值为C:4.609, M:0.0, Y: 17.051, K: 14.902

RGB 207, 217, 180
百分比 81.18%, 85.1%, 70.59%
十六进制 cfd9b4
十进制 13621684
二进制 11001111,11011001,10110100
CMYK 4.609, 0.0, 17.051, 14.902
CMYK百分比 5%, 0%, 17%, 15%
CMY 0.188, 0.149, 0.294
CMY百分比 19%, 15%, 29%
HSL 76.22°, 32.74, 77.84
HSV (or HSB) 76.22°, 17.051, 85.1
XYZ 58.782, 66.186, 52.856
xyY 0.331, 0.372, 66.186
CIE-LAB 85.091, -9.744, 17.112
CIE-LUV 85.091, -3.921, 26.438
CIE-LCH/LCHab 85.091, 19.692, 119.66
CIE-LUV/LCHuv 85.091, 26.727, 98.435
Hunter-Lab 81.355, -13.399, 18.428
YIQ 209.792, 5.9291, -13.6294
YUV 209.792, -14.65853, -2.44963
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cfd9b4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cfd9b4 相似颜色

相似颜色

#cfd9b4 色度/色彩

至黑
至白

#cfd9b4 色调

色调变化

#cfd9b4 HTML/CSS代码

#cfd9b4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cfd9b4.

<span style="color:#cfd9b4;">文本</span>
#cfd9b4 背景颜色

此段背景颜色为 #cfd9b4.

<p style="background-color:#cfd9b4;">文本</p>
#cfd9b4 边框颜色

这个边框颜色为 #cfd9b4.

<div style="border:1px solid #cfd9b4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cfd9b4;}
.background {background-color:#cfd9b4;}
.border {border:1px solid #cfd9b4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉