#cfde0c 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cfde0c由81.18%红色,87.06%绿色和4.71%蓝色组成,十进制红色值为207,绿色值为222,蓝色值为12。在CMKY色彩空间中,他由6.76%青色,0.0%品红色,94.59%黄色和12.94%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc00

  • R 81.2
  • G 87.1
  • B 4.7
  RGB 百分比
  • C 6.8
  • M 0.0
  • Y 94.6
  • K 12.9
  CMYK 百分比

#cfde0c 颜色转换

#cfde0c十进制的RGB值为R:207, G:222, B:12。 CMYK值为C:6.757, M:0.0, Y: 94.594, K: 12.941

RGB 207, 222, 12
百分比 81.18%, 87.06%, 4.71%
十六进制 cfde0c
十进制 13622796
二进制 11001111,11011110,00001100
CMYK 6.757, 0.0, 94.594, 12.941
CMYK百分比 7%, 0%, 95%, 13%
CMY 0.188, 0.129, 0.953
CMY百分比 19%, 13%, 95%
HSL 64.29°, 89.74, 45.88
HSV (or HSB) 64.29°, 94.595, 87.06
XYZ 51.92, 65.535, 10.262
xyY 0.407, 0.513, 65.535
CIE-LAB 84.759, -25.577, 82.704
CIE-LUV 84.759, -3.273, 93.769
CIE-LCH/LCHab 84.759, 86.569, 107.185
CIE-LUV/LCHuv 84.759, 93.826, 91.999
Hunter-Lab 80.954, -27.188, 49.152
YIQ 193.575, 58.5345, -68.5245
YUV 193.575, -89.35083, 11.7771
网页安全色 #cccc00
颜色名称

#cfde0c 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cfde0c 相似颜色

相似颜色

#cfde0c 色度/色彩

至黑
至白

#cfde0c 色调

色调变化

#cfde0c HTML/CSS代码

#cfde0c 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cfde0c.

<span style="color:#cfde0c;">文本</span>
#cfde0c 背景颜色

此段背景颜色为 #cfde0c.

<p style="background-color:#cfde0c;">文本</p>
#cfde0c 边框颜色

这个边框颜色为 #cfde0c.

<div style="border:1px solid #cfde0c;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cfde0c;}
.background {background-color:#cfde0c;}
.border {border:1px solid #cfde0c;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉